Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 2: Lipit

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa học 12

Chất béo là gì? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí? Cho ví dụ minh họa.

Minh Sang
5 0
1

Chất béo:

  • Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
  • Công thức cấu tạo chung của chất béo là:

\(\begin{matrix} R^1 COOCH_{2} \\ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R^2COOCH \\ \ \ \ \ \ \ \ ^| \\ R^3COOCH_{2} \end{matrix}\)

Trong đó R1, R2, R3 là gốc axit có thể giống nhau hoặc khác nhau

2

Điểm giống và khác nhau giữa dầu ăn và mỡ động vật về cấu tạo và tính chất vật lí:

  • Giống nhau:

Dầu ăn và mỡ động vật đều là este của glixerol và các axit béo.

  • Khác nhau:

Dầu ăn thành phần là các axit béo có gốc hiđrocacbon không no, chúng ở trạng thái lỏng.

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5

Mỡ động vật thành phần là các axit béo có gốc hiđrocacbon no, chúng ở trạng thái rắn.

Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

Kết luận

Vậy:

- Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

- Dầu ăn và mỡ động vật khác nhau ở trạng thái và thành phần.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!