Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 1 trang 18 SGK Hóa học 12

So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học?

Minh Anh
5 0
1

Dựa vào đặc điểm cấu tạo và tính chất của este và chất béo ta có bảng so sánh như sau:

  Este Chất béo
Thành phần Đều chứa: C, H, O
Đặc điểm cấu tạo Trong phân tử este của axit cacboxylic có nhóm -COOR với gốc hiđrocacbon Là trieste của axit béo có mạch cacbon dài với glixerol
Tính chất hóa học

Đều có các phản ứng sau:

- Phản ứng thủy phân trong môi trường axit:

RCOOR' + H2O ⇔ RCOOH + R'OH

- Phản ứng xà phòng hóa:

RCOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

- Phản ứng hirđro hóa chất béo lỏng

Tính chất vật lý Este và chất béo đều nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ
Kết luận

Như vậy este và chất béo có thành phần hóa học, tính chất vật lý và hóa học giống nhau chỉ khác nhau về đặc điểm cấu tạo.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!