Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân li

BT: 1 2 3 4

Giải bài 1 trang 36 SGK Sinh học 12

Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao từ chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?

A. Bố mẹ phải thuần chủng.

B. Số lượng cá thể con lai phải lớn.

C. Alen trội phải trội hoàn toàn so với alen lặn.

D. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.

E. Tất cả các điều kiện nêu trên. 

Tuyet Pham
5 0
1

Theo dữ kiện đề bài cho đây là quy luật phân li, vì các alen của gen phân li đồng đều mỗi giao tử là 50%.

Vậy để xác định điều kiện của đề bài ta cần xác định điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li.

  • Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li:
    • Các cặp bố mẹ đem lai phải thuần chủng
    • 1 gen quy định 1 tính trạng. Số lượng cá thể con lai phải lớn
    • Tính trạng trội phải trội hoàn toàn
    • Quá trình giảm phân diễn ra bình thường
Kết luận

Như vậy, tất cả các điều kiện trên đều cần cho sự phân ly đồng đều của các NST về các giao tử thỏa mãn yêu cầu đề bài cho.

⇒ Đáp án đúng là E

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!