Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 9: Amin

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 1 trang 44 SGK Hóa học 12

Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy:

A. amoniac < etylamin < phenylamin

B. etylamin < amoniac < phenylamin

C. phenylamin < amoniac < etylamin

D. phenylamin < etylamin < amoniac

Nguyen Min
5 0
1

- Gốc đẩy electron làm tăng tính bazơ, gốc hút electron làm giảm tính bazơ. Càng nhiều gốc đẩy e thì tính bazơ càng mạnh và ngược lại càng nhiều gốc hút e thì tính bazơ càng yếu.

- Do đó ta có thứ tự tính bazơ tăng dần như sau:

+ Amin bậc III hút e < amin bậc II hút e < amin bậc I hút e < NH3 < amin bậc I đẩy e < amin bậc II đẩy e < amin bậc III đẩy e

+ Nhóm đẩy:

  • Những gốc ankyl (gốc hyđrocacbon no): CH3-, C2H5-, iso propyl …
  • Các nhóm còn chứa cặp e chưa liên kết: -OH (còn 2 cặp), -NH(còn 1 cặp)….

+ Nhóm hút:

  • Tất cả các nhóm có chứa liên kết π, vì liên kết π hút e rất mạnh.
  •  Những gốc hyđrocacbon không no: CH2=CH-, CH2=CH−CH2- …
  • Những nhóm khác chứa nối đôi như: -COOH (cacboxyl), -CHO (anđehit), -CO- (cacbonyl), -NO2 (nitro), ….
  • Các nguyên tố có độ âm điện mạnh: -Cl, -Br, -F (halogen)…
Kết luận

Vậy thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy: phenylamin < amoniac < etylamin

Đáp án đúng là C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!