Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 2 trang 169 SGK Vật lý 12

Trình bày tiên đề Bo về các trạng thái dừng.

Nguyen Dung
5 0

Tiên đề Bo về các trạng thái dừng

 • Trong mẫu nguyên tử Bo, những quy luật đặc biệt được Bo nêu dưới dạng hai tiên đề: Tiên đề về các trạng thái dừng và Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử.

 • Tiên đề về các trạng thái dừng:

  • Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định En, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ.

  • Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là quỹ đạo dừng.

  • Bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử hyđrô:

  •  \(r_n=n^2.r_0\), với n là số nguyên và  \(r_0=5,3.10^{-11}(m)\), là bán kính Bo.

  • Bình thường, nguyên tử ở trạng thái dừng có năng lượng thấp nhất gọi là trạng thái cơ bản. Khi hấp thụ năng lượng thì nguyên tử chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao hơn, gọi là trạng thái kích thích. Thời gian nguyên tử ở trạng thái kích thích rất ngắn (chỉ cỡ 10-8s). Sau đó nguyên tử chuyển về trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn và cuối cùng về trạng thái cơ bản.

 • Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử 

  • Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng  \(E_n\) sang trạng thái dừng có năng lượng \(E_m\) nhỏ hơn thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng:

\(\varepsilon _{nm}=h.f{nm}=E_n-E_m\)

 • Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng \(E_m\)  mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng \(h.f\) đúng bằng hiệu \(E_n-E_m\) thì nó chuyển sang trạng thái dừng có năng lượng \(E_n\)  lớn hơn.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!