Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 3: Điều hòa hoạt động gen

BT: 1 2 3 4

Giải bài 2 trang 18 SGK Sinh học 12

Operon là gì? Trình bày cấu trúc operon Lac ở E.coli?

Hải
5 0
1

Khái niệm Operon

 • Operon: là các gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường phân bố theo cụm có chung một cơ chế điều hòa.

 • Operon Lac: là Operon quy định tổng hợp các enzim thủy phân Lactôzơ.

2

Cấu trúc Operonlac ở vi khuẩn E.coli

 • ​Dựa vào sơ đồ cấu trúc operon Lac ở E.coli ta xác định được operon gồm 3 thành phần chính

  • Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A): Quy định tổng hợp enzim tham gia vào các phản ứng phan giải đường lactôzơ

  • Vùng vận hành (O): Là vị trí tương tác với chất prôtêin ức chế ngăn cản phiên mã

  • Vùng khởi động (P): Là nơi mà ARN polimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã

  • Ngoài ra R: Là gen điều hoà (không nằm trong thành phần của opêron) điều hoà hoạt động các gen của opêron

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!