Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 5: Glucozơ

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 2 trang 25 SGK Hóa học 12

Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomanđehit, etanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên:

A.Cu(OH)2

B. Dung dịch AgNO3/NH3

C. Na kim loại

D. Nước brom

Hoa Huyen
5 0
1

Cho Cu(OH)2/OH vào các dung dịch nhận biết được glucozơ và glixerol:

  • Glucozơ và glixerol hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam (nhóm I)
  • Còn formanđehit và etanol không có hiện tượng gì (nhóm II).
  • Đun nóng các dung dịch nhóm I và nhóm II. Nếu dung dịch nào ở nhóm I xuất hiện kết tủa màu đỏ gạch thì đó là dung dịch glucozơ, ở nhóm II là formanđehit.
2

Phương trình hóa học:

2C6H12O+ Cu(OH)→(C6H11O6)2Cu + 2H2O

2C3H5(OH)+ Cu(OH)→ [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

C5H11O5CHO + 2Cu(OH)+ NaOH → C5H11O5COONa + Cu2O + 3H2O

HCHO + 4Cu(OH)+ 2NaOH → Na2CO+ 2Cu2O + 6H2O

Kết luận

Vậy thuốc thử cần chọn là Cu(OH)→ Đáp án A

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!