Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 2 trang 33 SGK Hóa học 12

Trong những nhận xét sau đây, nhận xét nào đúng (Đ), nhận xét nào sai (S)?

a) Saccarozơ được coi là một đoạn mạch của tinh bột

b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cáu tạo của gốc glucozơ

c) Khi thủy phân đến cùng saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều cho một loại monosaccarit

d) Khi thủy phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ

Gia Hưng
5 0
1

a) Saccarozơ được cấu tạo từ gốc glucozơ liên kết với fructozơ còn tinh bột cấu tạo từ các gốc glucozơ ⇒ Sai

b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, chỉ khác nhau về cấu tạo của gốc glucozơ ⇒ Đúng

c) Thủy phân saccarozơ thu được glucozơ và fructozơ, còn thủy phân tinh bột và xenlulozơ thu được glucozơ ⇒ Sai

d) Khi thủy phân đến cùng, tinh bột và xenlulozơ đều cho glucozơ ⇒ Đúng

Kết luận

Nhận xét đúng là b, d

Nhận xét sai là a, c

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!