Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

BT: 1 2 3 4

Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 12

Tần số alen và tần số của các kiểu gen của quần thể cây tự thụ phấn và quần thể động vật giao phối cận huyết sẽ thay đổi như thế nào qua các thế hệ?

Huynh Ngoc
5 0

Cây tự thụ phấn hay động vật giao phối cận huyết thì:

  • Tần số alen không thay đổi qua các thế hệ.
  • Tần số các kiểu gen của quần thể thay đổi theo hướng:
    • Tần số kiểu gen dị hợp tử giảm dần (sau n thế hệ chỉ còn 1/2n).
    • Tần số kiểu gen đồng hợp tử tăng dần (trội = lặn = [1 - 1/2n]/2).
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!