Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Giải bài 2 trang 79 SGK Vật lý 12

Dòng nào ở cột A tương ứng với dòng nào ở cột B? 

Hạnh
5 0

1 - e: Mạch có R thì  u cùng pha so với i

2 - c: Mạch có R, C mắc nối tiếp thì u trễ pha so với i    

3 - a: Mạch có R, L mắc nối tiếp thì u sớm pha so với i       

4 - b: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (\(Z_L> Z_C\)) thì u sớm pha \(\small \frac{\pi}{2}\) so với i       

5 - d: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (\(Z_L < Z_C\)) thì u trễ pha \(\small \frac{\pi}{2}\) so với i 

6 - f: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp (\(Z_L = Z_C\)) thì xảy ra cộng hưởng

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!