Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 3 trang 15 SGK Hóa học 12

Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol, 30% tripanmitoyglixerol và 50% trioleoylglixerol (về khối lượng)

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa loại mỡ trên.

b) Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa gần 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất của quá trình đạt 90%.

Minh Kieu
5 0
1

Câu a: Các phương trình hóa học khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 (1)

(tristearoylglixerol)

(C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH  → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3  (2)

(tripanmitoyglixerol)

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH  → 3C17H33COONa + C3H5(OH)3 (3)

(trioleoylglixerol)

2

Câu b: Khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa gần 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH

Ta có trong loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol nên m(C17H35COO)3C3H5 = 20%.1 = 0,2 tấn = 0,2.106 gam 

n(C17H35COO)3C3H5 = 0,2.106 : 890 = 224,72(mol).

Theo pt (1) ở câu a ta có:

nC17H35COONa = 3n(C17H35COO)3C3H5 = 674,16 mol

Vậy khối lượng: mC17H35COONa = 674,16.306 = 206292,96 gam

3

Trong mỡ chứa 50% trioleoylglixerol nên m(C17H33COO)3C3H5 = 50%.1 = 0,5.106 gam

Suy ra số mol n(C17H33COO)3C3H5 = 0,5.106 : 884 = 565,61 mol

Theo pt (3) ta có: nC17H33COONa = 3n(C17H33COO)3C3H5= 1696,83 mol

Vậy khối lượng mC17H33COONa = 1696,83.304 = 515836,32 gam

4

Vậy tổng khối lượng muối = mC17H35COONa + C15H31COONa + C17H33COONa = 206292,96 + 310431,48 + 515836,32 = 1032560,76 gam = 1,03 tấn

Do hiệu suất phản ứng là 90% nên khối lượng muối thực tế thu được là 1,03.90% = 929304,684 gam = 0,929 tấn

Kết luận

Vậy khối lượng muối thu được là 0,929 tấn.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!