Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

BT: 1 2 3 4

Giải bài 3 trang 203 SGK Vật lý 12

Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chi trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

1. \({}_6^{12}C\) + ? → \({}_7^{13}N\)

2. \({}_7^{13}N\) → \({}_6^{13}C\) + ?

3. \({}_6^{13}C\) + ? → \({}_7^{14}N\)

4. \({}_7^{14}N\) + ? → \({}_8^{15}O\)

5. \({}_8^{15}O\) → \({}_7^{15}N\) + ?

6. \({}_7^{15}N\) + \({}_1^{1}H\) → \({}_6^{12}C\) + ?

Hien Bui
5 0

Xét phản ứng 1:

\({}_6^{12}C\) + X → \({}_7^{13}N\)

 • Theo định luật bảo toàn điện tích: 6 + Z= 7 → Z = 1.
 • Theo định luật bảo toàn số nuclon: 12 + A = 13 → A = 1.

⇒ X là \({}_1^{1}H\)

Vậy, phương trình phản ứng là: 

\({}_6^{12}C\) + \({}_1^{1}H\) → \({}_7^{13}N\)

Tri Le
5 0

Xét phản ứng 2: 

\({}_7^{13}N\) → \({}_6^{13}C\) + B

 • Theo định luật bảo toàn điện tích: 7 = 6 + Z → Z = 1.
 • Theo định luật bảo toàn số nuclon: 13 = 13 + A → A = 0.

⇒ B là \({}_1^0e\)

Vậy, phương trình phản ứng là:

\({}_7^{13}N\) → \({}_6^{13}C\) + \({}_1^0e\)

Hien Bui
5 0

Xét phản ứng 3:

\({}_6^{13}C\) + N → \({}_7^{14}N\)

 • Theo định luật bảo toàn điện tích: 6 + Z = 7 → Z = 1.
 • Theo định luật bảo toàn số nuclon: 13 + A = 14 → A = 1.

⇒ N là \({}_1^{1}H\)

Vậy, phương trình phản ứng là:

\({}_6^{13}C\) + \({}_1^{1}H\) → \({}_7^{14}N\)

Trang Phan
5 0

Xét phản ứng 4:

\({}_7^{14}N\) + M → \({}_8^{15}O\)

 • Theo định luật bảo toàn điện tích: 7 + Z = 8 → Z = 1.
 • Theo định luật bảo toàn số nuclon: 14 + A = 15 → A = 1.

⇒ M là \({}_1^{1}H\)

Vậy, phương trình phản ứng là:

\({}_7^{14}N\) + \({}_1^{1}H\) → \({}_8^{15}O\)

Son Nguyen
5 0

Xét phản ứng 5:

 \({}_8^{15}O\) → \({}_7^{15}N\) + E

 • Theo định luật bảo toàn điện tích: 8 = 7 + Z → Z = 1.
 • Theo định luật bảo toàn số nuclon: 15 =15 + A → A = 0.

⇒ E là  \({}_1^{0}e\)

Vậy, phương trình phản ứng là:

 \({}_8^{15}O\) → \({}_7^{15}N\) +  \({}_1^{0}e\)

Binh Do
5 0

Xét phản ứng 6:

\({}_7^{15}N\) + \({}_1^{1}H\) → \({}_6^{12}C\) + G

 • Theo định luật bảo toàn điện tích: 7 + 1 = 6 + Z → Z = 2.
 • Theo định luật bảo toàn số nuclon: 15 + 1 = 12 + A → A = 4.

⇒ G là \({}_2^{4}He\)

Vậy, phương trình phản ứng là:

\({}_7^{15}N\) + \({}_1^{1}H\) → \({}_6^{12}C\) + \({}_2^{4}He\)

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!