Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp...

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 3 trang 25 SGK Vật lý 12

Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha \({\varphi _2} - {\varphi _1}\)đến biên độ của dao động tổng hợp trong các trường hợp: 

a) Hai dao động thành phần cùng pha

b) Hai dao động thành phần ngược nhau

c) Hai dao động thành phần có pha vuông góc

\({\varphi _2} - {\varphi _1} = \pm \frac{\pi }{2} + n\pi \)

Trang Phan
5 0
1

a) Hai dao động thành phần cùng pha: biên độ dao động tổng hợp là lớn nhất và bằng tổng hai biên độ: A = A1 + A2

\(\ \Delta \varphi = \varphi _2 - \varphi _1 = k2 \pi\) \(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} A = A_1 + A_2\\ \varphi = \varphi _1 = \varphi _2 \end{matrix}\right.\)

2

a) Hai dao động thành phần cùng pha: biên độ dao động tổng hợp là lớn nhất và bằng tổng hai biên độ: A = A1 + A2

\(\ \Delta \varphi = \varphi _2 - \varphi _1 = k2 \pi\) \(\Rightarrow \left\{\begin{matrix} A = A_1 + A_2\\ \varphi = \varphi _1 = \varphi _2 \end{matrix}\right.\)

3

c) Hai dao động có thành phần có pha vuông góc: \(A = \sqrt{(A_1^2 + A_2^2)}\)

\(\ \Delta \varphi = (2k + 1) \frac{\pi}{2} \Rightarrow A = \sqrt{A_{1}^{2} + A_{2}^{2}}\)

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!