Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 3 trang 37 SGK Hóa học 12

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau:

a) Glucozơ, glixerol, anđehit axetic

b) Glucozơ, saccarozơ, glixerol

c) Saccarozơ, anđehit axetic và tinh bột

Ánh Nguyệt
5 0
1

Câu a: Phân biệt glucozơ, glixerol, anđehit axetic

  • Cho dung dịch Cu(OH)2 vào lần lượt từng ống nghiệm: Hai mẫu thử cho dung dịch màu xanh và glucozơ và glixerol.
  • Đun nóng cả hai mẫu thử trên, mẫu nào có kết tủa đỏ gạch (Cu2O) là glucozơ, còn lại không thay đổi màu xanh là glixerol.
2

Phương trình hóa học:

Kết luận

Vậy để phân biệt glucozơ, glixerol, anđehit axetic người ta dùng thuốc thử Cu(OH)2

Đánh giá
Báo sai phạm
Tuyet Pham
5 0
1

Câu b: Phân biệt glucozơ, saccarozơ, glixerol

  • Cho mẫu thử tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ nhận ra glucozơ do có xuất hiện kết tủa trắng (Ag)
  • Hai mẫu thử còn lại đem đun nóng với dung dịch H2SOsau đó cho tác dụng tiếp với dung dịch AgNO3/NH3, đun nhẹ nhận ra saccarozơ.
  • Mẫu còn lại là glixerol.
2

- Phương trình hóa học:

  (phản ứng thủy phân saccarozơ trong môi trường axit tạo glucozơ, rồi glucozơ tráng bạc)

Kết luận

Vậy để phân biệt glucozơ, saccarozơ, glixerol người ta dùng thuốc thử AgNO3/NH3

Đánh giá
Báo sai phạm
Quang Anh
5 0
1

Câu c: Phân biệt saccarozơ, anđehit axetic và tinh bột

  • Cho dung dịch iot vào ống nghiệm , ống nghiệm nào có màu xanh tím xuất hiện là hồ tinh bột.
  • Cho dung dịch AgNO3/NHvào hai mẫu thử nào có kết tủa trắng là anđehit axetic.
2

Phương trình hóa học:

Kết luận

Vậy để phân biệt glucozơ, glixerol, anđehit axetic người ta dùng thuốc thử I2 và AgNO3/NH3

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!