Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 3 trang 45 SGK Sinh học 12

Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau hay không? Giải thích?

 

Thu Hiền
5 0
1
  • Hai alen thuộc cùng một gen có thể tương tác với nhau.
2

Giải thích

  • Ta biết hai alen thuộc cùng một gen gọi là gen alen chúng có các tương tác của gen alen. các alen trong cùng một gen có thể tương tác với nhau để cùng biểu hiện một kiểu hình. 
  • - Các alen thuộc cùng 1 gen có thể tương tác với nhau theo kiểu:
    • trội -lặn hoàn toàn,
    • trội - lặn không hoàn toàn
    • đồng trội (khi hai alen của cùng một gen đểu biểu hiện ra kiểu hình, ví dụ: kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB ở người. 

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!