Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và...

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 3 trang 58 SGK Hóa học 12

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin với các chất sau:

a) HCl

b) Nước brom

c) NaOH

d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa)

Văn Nam
5 0

Câu a: Phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin với HCl

HO-C6H4CH2CH(NH2)-COOH + HCl → HOC6H4CH2CH(NH3Cl)-COOH

Đánh giá
Báo sai phạm
Nguyen Min
5 0

Câu b: Phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin với nước brom

HO-C6H4CH2CH(NH2)-COOH + Br2 → HOC6H2Br2CH2CH(NH2)-COOH + 2HBr

Đánh giá
Báo sai phạm
Thư Thư
5 0

Câu c: Phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin với NaOH

HO-C6H4CH2CH(NH2)-COOH + 2NaOH → NaOC6H4CH2CH(NH2)-COONa + 2H2O

Đánh giá
Báo sai phạm
Thu Hiền
5 0

Câu d: Phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin với CH3OH/HCl (hơi bão hòa)

HO-C6H4CH2CH(NH2)-COOH + CH3OH + HCl bão hòa→ HOC6H4CH2CH(NH3Cl)-COOCH+ H2O

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!