Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 15: Bài tập chương I và chương II

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Giải bài 3 trang 64 SGK Sinh học 12

Một đoạn chuỗi pôlipeptit là Arg-Gly-Ser-Phe-Val-Asp-Arg được mã hoá bởi đoạn ADN sau:

- GGXTAGXTGXTTXTTTGGGGA-

- XXGATXGAXGAAGAAAXXXXT-

Mạch nào là mạch khuôn mã gốc? Đánh dấu mỗi mạch bằng hướng đúng của nó:

(5’ → 3’ hay 3’ → 5’).

Khanh Hong
5 0
1
 • Dựa vào bảng mã di truyền: (C=X)

 • Ta có: Các codon mã hóa cho các axit amin glixin:
  • Arg: XGU, XGX, XGA, XGG
  • Gly:  GGU, GGC, GGA, GGG
  • Ser: UXU, UXX, UXA, UXG
  • Phe: UUU, UUC
  • Val: GUU, GUX, GUA, GUG
  • Asp: GAU, GAX
2
 • Kết hợp với nguyên tắc bổ sung A-T, G-X và ngược lại trong nhân đôi cùng với A-U trong phiên mã ta sẽ chọn axit amin có ít bộ ba mã hóa nhất sau đó so sánh với 2 mạch của gen:
  Phe Asp 

Codon 

5'UUX3'

5'GAU3'

Bộ ba trên gen

3'AAG5'

3'XTA5'

Dựa vào bảng trên ta thấy bộ ba trên gen quy định dịch mã tạo thành Phe và Asp nằm trên mạch 2.

 • mạch 1: -GGXTAGXTGXTTXTTTGGGGA- 
 • mạch 2: -XXGATXGAXGAAGAAAXXXXT-

→ Như vậy, mạch 2 là mạch gốc của gen

Dựa vào bảng trên ta có hướng của gen:

 • 3' -GGXTAGXTGXTTXTTTGGGGA- 5': mạch bổ sung
 • 5' -XXGATXGAXGAAGAAAXXXXT- 3': mạch gốc

Viết theo cách khác:

 • Mạch gốc: 3' -TXX XXA AGG AAG XAG XTA GXX- 5'
 • Mạch bổ sung: 5' -AGG GGT TXX TTX GTX GAT XGG- 3'

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!