Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 4 trang 14 SGK Sinh học 12

Một số đoạn gen có trình tự các nucleotit như sau:

3' XGA GAA TTT XGA 5' (mạch mã gốc)

5' GXT XTT AAA GXT 3'

a) Hãy xác định trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên.

b) Một đoạn phân tử prôtêin có trình tự axit amin như sau: – lơxin – alanin – valin – lizin – Hãy xác định trình tự các cặp nuclêôtit trong đoạn gen mang thông tin quy định cấu trúc đoạn prôtêin đó.

Gia Hưng
5 0
1

Câu a. Xác định trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen đề bài cho.

  • Dựa vào nguyên tắc bổ sung A - U; G - X và ngược lại trong quá trình phiên mã
  • Ta có: mạch mARN
    •  3' XGA GAA TTT XGA 5' (mạch mã gốc)
    • 5' GXU XUU AAA GXU 3' (mARN)
  • Từ mạch mARN và kết hợp với bảng mã di truyền trang 8 - SGK Sinh 12.

Ta được: Trình tự axit amin trong prôtêin là: Ala – Leu – Lys – Ala.

2

Câu b. Xác định trình tự các cặp nuclêôtit trong đoạn gen mang thông tin quy định cấu trúc đoạn prôtêin – lơxin – alanin – valin – lizin –

Dựa vào bảng mã di truyền trang 8 - SGK Sinh 12.

  • Ta có: Các bộ ba mã hóa các axit amin trên

Loxin (Leu)

Alanin (Ala)

Valin (Val)

Lizin (Lys)

UUA, UUG

XUU, XUX

XUA, XUG

GXU, GXX

GXA, GXG

GUU, GUX

GUA, GUG

AAA, AAG

  • Từ bảng trên ta có thể thấy có nhiều bộ ba cùng mã hóa một axit amin nên dưới đây là một trường hợp.

Trình tự axit amin trong prôtêin:

– lơxin – alanin – valin – lizin

→ mARN: UUA GXU GUU AAA. Theo nguyên tắc bổ sung U - A; G - X; A - T

⇒ ADN: 3' AAT XGA XAA TTT 5' (mạch mã gốc)

            5' TTA GXT GTT AAA 3'

Kết luận

Câu a. Trình tự axit amin trong prôtêin là: Ala – Leu – Lys – Ala.

Câu b. Trình tự các cặp nuclêôtit trong đoạn gen cần tìm

ADN: 3' AAT XGA XAA TTT 5' (mạch mã gốc)

            5' TTA GXT GTT AAA 3'

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!