Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 4 trang 18 SGK Hóa học 12

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A?

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A?

Huong Huong
5 0
1

Câu a

Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là CnH2nO2

Ta có: 

\(n_{A} = n_{O_{2}}= \frac{3,2}{32} =0,1 \ (mol)\)

⇒ MA = 74 g/mol ⇒ 14n + 32 = 74 ⇒ n = 3.

⇒ Công thức phân tử của A là C3H6O2

2

Câu b

Gọi công thức phân tử của A là RCOOR'

Ta có phương trình hóa học:

RCOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH

Theo phương trình

nRCOONa = nA = 7,4 : 74 = 0,1 (mol)

⇒ MRCOONa = 6,8 : 0,1 = 68 g/mol

 ⇒ R + 67 = 68 ⇒ R = 1

Vậy R là H ( hay muối là HCOONa)

→ Công thức cấu tạo của A là HCOOC2H5 (etyl fomat).

Kết luận
  • Công thức phân tử của A là C3H6O2.
  • Công thức cấu tạo của A là HCOOC2H5 (etyl fomat).

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!