Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 37: Phóng xạ

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 4 trang 194 SGK Vật lý 12

Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

A. Phóng xạ \(\alpha\)

B. Phóng xạ \(\beta ^-\)

C. Phóng xạ \(\beta ^+\)

D. Phóng xạ \(\gamma\)

Huynh Thi
5 0
1

Dựa vào các kiến thức đã được học về các loại phóng xạ trong bài, phân biệt được 4 loại phóng xạ  \(\alpha\), \(\beta ^-\), \(\beta ^+\), \(\gamma\) như sau: 

  • Phóng xạ anpha (\(\alpha\)) : \(_{Z}^{A}\textrm{X} \rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+_{Z-2}^{A-4}\textrm{Y}\)  ⇒ Phóng xạ anpha (\(\alpha\)) có làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.

  • Phóng xạ bêta trừ (\(\beta ^-\)):  \(_{Z}^{A}\textrm{X} \ \rightarrow _{-1}^{ \ \ 0}\textrm{e} + _{Z+1}^{A}\textrm{Y} (_{ 0}^{1}\textrm{n}\rightarrow _{-1}^{ \ \ 0}\textrm{e}+_{1}^{1}\textrm{p})\) ⇒ Phóng xạ bêta trừ (\(\beta ^-\)) có làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.

  • Phóng xạ bêta cộng (\(\beta ^+\)): \(_{Z}^{A}\textrm{X} \ \rightarrow \ _{+1}^{0}\textrm{e} + _{Z-1}^{A}\textrm{Y} \ (_{1}^{1}\textrm{p} \rightarrow _{+1}^{0}\textrm{e} + _{0}^{1}\textrm{n})\) ⇒ Phóng xạ bêta trừ (\(\beta ^+\)) có làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.

  • Phóng xạ ɣ : Tia \(\gamma\) có bản chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn và không làm thay đổi cấu tạo hạt nhân.

Kết luận

Chọn đáp án D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!