Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

BT: 1 2 3 4

Giải bài 4 trang 203 SGK Vật lý 12

Xét phản ứng.

\(_{1}^{2}\textrm{H}\) +  →  + 

a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)

b) Tính khối lượng đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt 1kg than.

Cho biết: \({}_1^2H= 2,0135 u\) 

              \(_{2}^{3}\textrm{He} = 3,0149 u\)

              \(_{0}^{1}\textrm{n}= 1,0087 u\) 

Năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than là 30 000kJ

Mai Hoa
5 0
1

a) Áp dụng công thức tính Wtoả = \(({m_H} + {m_H} - {m_e} - {m_n})\)

\( Wtỏa = (2,0135u + 2,0135u - 3,0149u - 1,0087u).{c^2}\\ = 0,0034.u.{c^2} = 3,1671MeV = 3,1671.1,{6.10^{ - 13}} = 5,{07.10^{ - 13}}(J)\)

2

b) Đốt 1kg than cho 3.107 J, tương đương với năng lượng tỏa ra bởi :

 \(N = \frac{{{{3.10}^7}}}{{5,{{07.10}^{ - 13}}}} \approx {5,917.10^{19}}\) (phản ứng)

  • Mỗi phản ứng cần:

NH = 2.5,917.1019=1,1834.1020

  • Vậy khối lượng đơteri cần là:

\({m_H} = \frac{{{N_H}A}}{{{N_A}}} = \frac{{1,{{1834.10}^{20}}.2}}{{6,{{02.10}^{23}}}} = 3,{93.10^{ - 4}} = 39,{3.10^{ - 8}}kg\)

Kết luận

a) Năng lượng toả ra của phản ứng là: Wtoả = \(5,{07.10^{ - 13}}(J)\)

b) Khối lượng đơteri cần là: \({m_H}= 39,{3.10^{ - 8}}kg\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!