Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12

Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ? Viết phương trình hóa học (nếu có)?

 

Long
5 0
1

Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có phản ứng thủy phân tạo ra monosaccarit.

C12H22O12 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 (1)

                                    Glucozơ  + Fructozơ

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (2)

                                      Glucozơ

Kết luận

Vậy tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ là đều có phản ứng thủy phân tạo ra monosaccarit.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!