Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 4 trang 37 SGK Hóa học 12

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ có thể sản xuất được bao nhiêu kg glucozơ, nếu hiệu suất của quá trình sản xuất là 75%?

Thi Minh
5 0
1

Từ 1 tấn tinh bột chứa 20% tạp chất trơ → có 80% tinh bột nguyên chất

Vậy mtinh bột = \(\frac{1000.80}{10}\) = 800 (kg)

2

Theo phương trình hóa học:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6.

 162n kg                         180n kg

  800kg                              x kg.

\(\Rightarrow x = \frac{800.180n}{162n} = 888,89 \ (kg)\)

3

Do phản ứng có hiệu suất H = 75% nên lượng glucozơ thực tế thu được là: \(\frac{{888,89.75}}{{100}} = 666,67\,kg\)

Kết luận

Lượng glucozơ thực tế thu được là 666,67 kg

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!