Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 9: Amin

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 4 trang 44 SGK Hóa học 12

Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:

a) Hỗn hợp khí: CHvà CH3NH2

b) Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2

Minh Hoang
5 0
1

Câu a: Phương pháp hóa học để tách riêng CHvà CH3NH2

Sục hỗn hợp khí qua dung dịch HCl dư thu được khí CH4. Do HCl phản ứng với metyl amin.

CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

2

Dung dịch thu được sau phản ứng cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu lại được metylamin.

CH3-NH3Cl + NaOH → CH3-NH2 + NaCl + H2O

Kết luận

Vậy để tách riêng CH4 và CH3NH2 ta dùng HCl dư và NaOH dư

Đánh giá
Báo sai phạm
Quang Anh
5 0
1

Câu b: Phương pháp hóa học để tách riêng C6H6, C6H5OH và C6H5NH2

  • Đổ dung dịch HCl loãng vào hỗn hợp chất lỏng, khuấy đều. Anilin phản ứng tạo muối C6H5-NH3Cl tan vào dung dịch HCl nằm bên dưới.
  • Chiết tách phần dung dịch phía dưới ra, cho NaOH dư vào thu anilin nổi lên trên không tan.

C6H5-NH2 + HCl → C6H5-NH3Cl

C6H5-NH3Cl + NaOH → C6H5-NH2 + NaCl + H2

2

Phần phenol và benzen tách ra ở trên cho vào dung dịch NaOH khuấy đều.

  • Phenol phản ứng tạo muối phenolat tan vào dung dịch NaOH, benzen không tan nổi bên trên được chiết tách ra.

C6H5-OH + NaOH → C6H5-ONa + H2O

  • Cho dung dịch muối phenolat vào dung dịch HCl dư. Phenol bị đẩy ra kết tủa lắng xuống, lọc tủa thu phenol.

C6H5-ONa + HCl → C6H5-OH + NaCl 

Kết luận

Vậy để phân biệt hỗn hợp lỏng C6H6, C6H5OH và C6H5NHta dùng HCl, NaOH.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!