Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 12 Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và...

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 4  trang 58 SGK Hóa học 12

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:

a) CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa

b) C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO

Quang Anh
5 0
1

Câu a: Phân biệt CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa

  • Trích mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử.
  • Nhúng quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử:
    • Mẫu thử không có hiện tượng gì là NH2-CH2-COOH.
    • Hai mẫu thử còn lại làm quỳ tím hóa xanh là CH3NH2 và CH3COONa
2

Dùng đũa thủy tinh nhúng vào dung dịch hai chất này rồi đưa lại gần miệng ống nghiệm chứa HCl đặc, mẫu nào có hiện tượng khói trắng là CH3NH2, còn lại là CH3COONa.

CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

Kết luận

Vậy để phân biệt CH3NH2, NH2-CH2-COOH, CH3COONa ta dùng quỳ tím và dung dịch HCl đặc

Đánh giá
Báo sai phạm
Huynh Thi
5 0
1

Câu b: Phân biệt C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO

-Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử.

  • Dùng Cu(OH)2, nhận biết glixerol (tạo dung dịch xanh lam).
  • Dùng Cu(OH)2 đun nóng, nhận biết CH3CHO (tạo kết tủa đỏ gạch).
  • Dùng nước brom để nhận biết C6H5NH2 (tạo kết tủa trắng)

Kết luận

Vậy để phân biệt C6H5NH2, CH3-CH(NH2)-COOH, CH2OH-CHOH-CH2OH, CH3-CHO ta dùng Cu(OH)2, đun nóng và nước brom.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!