Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 15: Bài tập chương I và chương II

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Giải bài 4 trang 64 SGK Sinh học 12

Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro...

Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau:

Val : GUU; Trp : UGG; Lys : AAG; Pro : XXA

a) Bao nhiêu côđon cần cho việc đặt các axit amin này vào mã hoá cho chuỗi đoạn pôlipeptit được tổng hợp đó?

b) Viết trình tự các nuclêôtit tương ứng trên mARN?

Tri Le
5 0
1

Câu a. Tính số côđon cần cho việc mã hoá cho chuỗi đoạn pôlipeptit?

  • Theo đề bài ta có đoạn polipeptit:

 ....... Val-Trp-Lys-Pro.......

Trong đó các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau:

Val: GUU; Trp : UGG; Lys : AAG; Pro : XXA

→ Có 4 codon mã hóa cho đoạn polipeptit là: GUU; UGG; AAG; XXA 

2

Câu b. Viết trình tự các nuclêôtit tương ứng trên mARN?

  • Dựa vào dữ kiện đề bài cho các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau:

Val : GUU; Trp : UGG; Lys : AAG; Pro : XXA

  • Ta có: trình tự của mạch mARN

chuỗi polipeptit            : .... Val-Trp-Lys-Pro...

trình tự mARN             : 5'....GUU UGG AAG XXA...3' 

Kết luận

Câu a. có 4 codon mã hóa cho đoạn polipeptit

Câu b. 

chuỗi polipeptit            : .... Val-Trp-Lys-Pro...

trình tự mARN             : 5'....GUU UGG AAG XXA...3'

 

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!