Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Este

BT: 2 3 4 5 6 7

Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12

Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp hai chất hữu cơ Y và Z trong đó Z có tỉ khối hơi so với H2 là 23. Tên của X là?

A. Etyl axetat       

B. Metyl axetat

C. Metyl propionat     

D. Propyl fomat

Vân Khánh
5 0
1

Đặt CTTQ của este có công thức C4H8O2 là RCOOR'

Ta có PTHH:

RCOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH

2

Z có tỉ khối hơi so với H2 bằng 23 nên khối lượng mol M= 23.2 = 46 g/mol

3

Từ MZ = 46 g/mol, ta suy ra công thức Z thỏa mãn là C2H5OH

→ Vậy Y là CH3COONa.

Kết luận

X là CH3COOC2H5

Tên gọi của X là etyl axetat

Đáp án đúng là A

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!