Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 2: Lipit

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 5 trang 12 SGK Hóa học 12

Tổng số miligam KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của chất béo. Tính chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo có chỉ số axit bằng 7 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic?

Minh Hoang
5 0
1

Vì chỉ số axit của mẫu chất béo tristearoylglixerol trên là 7 nên khối lượng KOH dùng để trung hòa axit là

7 mg = 0,007 gam

→ Số mol KOH trung hòa axit = m : M = 0,007 : ( 39 + 16 + 1) = 1,25.10-4 mol

2

Ta có phương trình hóa học:

C17H35COOH + KOH → C17H35COOK + H2O

Theo phương trình: nC17H35COOH = nKOH = 1,25.10-4 mol  

→ Khối lượng axit mC17H35COOH = 1,25.10-4.284 = 0,0355 gam

Khối lượng chất béo = 1 - 0,0355 = 0,9645 gam

→ n chất béo (C17H35COO)3C3H= 0,9645 : 890 = 1,084.10-3 mol

3

Ta lại có phương trình:

(C17H35COO)3C3H+ 3KOH → 3C17H35COOK + C3H5(OH)3

Dựa vào phương trình → nKOH = 3,25.10-3 mol

Khối lượng KOH dùng để xà phòng hóa = 3,25.10-3.56 = 0,182g = 182 mg

Chỉ số xà phòng hóa của chất béo = mKOH (dùng để xà phòng hóa) + m KOH (để trung hòa axit tự do (chỉ số axit)) = 182 + 7 = 189 mg

Kết luận

Vậy chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo là 189 mg.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!