Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

BT: 1 2 3 4 5

Giải bài 5 trang 14 SGK Sinh học 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất: Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều:

A: Bắt đầu bằng axitamin Met

B: Bắt đầu bằng axitamin foocmin mêtiônin.

C: Có Met ở vị trí đầu tiên được cắt bởi Enzim

D: Cả A và C

Lệ Nhiên
5 0
1

Các protein tổng hợp trong tế bào có đặc điểm

  • Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân sơ bắt đầu bằng axit amin foocmin mêtiônin.
  • Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng axit amin Met.
  • Các axit amin mở đầu được cắt bỏ khi quá trình dịch mã hoàn thành để tạo thành phân tử protein hoàn chỉnh.
Kết luận

Đáp án đúng là D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!