Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 5 trang 18 SGK Hóa học 12

 Khi thủy phân a gam một este X thu được 0,92 gam glixerol, 3,02 gam matri linoleat C17H31COONa và m gam muối của natri oleat C17H33COONa.Tính giá trị của a, m. Viết công thức cấu tạo có thể có của X?

Hằng
5 0
1

PTHH tổng quát: (RCOO)33H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

2

Số mol glixerol = 0,92 : 92 = 0,01 mol

Theo tỉ lệ phản ứng ⇒ nmuối = nNaOH = 3.nglixerol = 3. 0,01 = 0,03 mol

Số mol n(C17H31COONa) = 3,02 : 302 = 0,01 mol

Vậy nC17H33COONa = 0,03 – 0,01 = 0,02 mol

⇒ m = mC17H33COONa = 0,02. 304 = 6,08(g)

mNaOH = 0,03. 40 = 1,2 g

3

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

a = meste = mmuối + mglixerol - NaOH = 6,08 + 3,02 + 0,92 - 1,2 = 8,82g

4

Tỉ lệ nC17H31COONa : nC17H33COONa = 0,01 : 0,02 = 1:2

Vậy CTCT của X là C17H31COOC3H5(C17H33COO)2

Kết luận

Vậy ta có kết quả như sau:

  • Giá trị a, m lần lượt là 8,82g và 6,08g
  • Chất X là C17H31COOC3H5(C17H33COO)2
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!