Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 38: Phản ứng phân hạch

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 5 trang 198 SGK Vật lý 12

Xét phản ứng phân hạch:

\(_{0}^{1}\textrm{n}\) +  →  +  + 3 + ɣ

Tính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân \({}^{235}\textrm{U}\)

Cho biết \({}^{235}\textrm{U} = 234,99332 u\)

\({}^{139}\textrm{I} =138,89700 u\)     

\({}^{94}\textrm{Y} = 93,89014 u\)

Lệ Nhiên
5 0
1

Ta có phản ứng phân hạch:

 +  →  +  + 3 + ɣ

Dựa vào công thức tính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân:

\({\rm{W}} = {\rm{[}}{m_{truoc}} - {m_{sau}}{\rm{]}}{c^2} = {\rm{[(}}{m_n} + {m_U}) - ({m_I} + {m_Y} + 3{m_n}){\rm{]}}{c^2}\)

⇔ [(1,00866 u + 234,99332u) – (138,897u + 93,89014u + 3.1,00866u)]c2 = 0,18886uc2= 0,18886.931,5 = 175,923 MeV

Kết luận

Vậy, năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân \({}^{235}\textrm{U}\) là 175,923 MeV

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!