Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 5: Glucozơ

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 5 trang 25 SGK Hóa học 12

Trình bày phương pháp nhận biết các hợp chất trong dung dịch của mỗi dãy sau đây bằng phương pháp hóa học:

a) Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

b) Fructozơ, glixerol, etanol

c) Glucozơ, fomanđehit, etanol, axit axetic

Nguyen Min
5 0
1

Câu a: Glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic

2

Phương trình hóa học:

Kết luận

Vậy để nhận biết glucozơ, glixerol, etanol, axit axetic thuốc thử cần dùng lần lượt là quỳ tím, Cu(OH)2, Cu(OH)2/OH-,to  

Đánh giá
Báo sai phạm
Nguyen Dung
5 0
1

Câu b: Fructozơ, glixerol, etanol

2

3

Vậy để nhận biết fructozơ, glixerol và etanol thuốc thử cần dùng lần lượt là Cu(OH)2, Cu(OH)2/OH-, to

Nguyen Nguyen
5 0
1

Câu c: Glucozơ, fomanđehit, etanol, axit axetic

2

3

Vậy để nhận biết glucozơ, fomanđehit, etanol, axit axetic thuốc thử cần dùng là quỳ tím, Cu(OH)2, Cu(OH)2/OH- to

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!