Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 5 trang 34 SGK Hóa học 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) trong các trường hợp sau:

a) Thủy phân saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

b) Thủy phân tinh bột (có xúc tác axit), sau đó cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNOtrong NH3

c) Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3/H2SO4đặc

Thi Minh
5 0

Câu a

  • Thủy phân saccarozơ: 

  • Thủy phân tinh bột và xenlulozơ:

Đánh giá
Báo sai phạm
Nguyen Dung
5 0

Câu b

  • Thủy phân tinh bột :

  • Sản phẩm thu được là glucozơ, cho phản ứng AgNO3/NH3

Đánh giá
Báo sai phạm
Nguyen Dung
5 0

Câu c: Đun nóng xenlulozơ với hỗn hợp HNO3/H2SO4đặc

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!