Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 5 trang 37 SGK Hóa học 12

Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân:

a) 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ

b) 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ

c) 1 kg saccarozơ

Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Tuyết Mai
5 0
1

Câu a: Tính khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1 kg bột gạo có 80% tinh bột, còn lại là tạp chất trơ

Ta có:

mtinh bột = \(\frac{80}{100}\) = 0,8 (kg)

2

Dựa vào PTHH ta có:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6.

   162n kg                    180n kg

   0,8 kg                       x kg

\(\Rightarrow x = \frac{0,8.180n}{162n} = 0,8889 \ (kg)\)

Kết luận

Khối lượng glucozơ tạo thành là 0,8889 kg

Đánh giá
Báo sai phạm
Thu Hiền
5 0
1

Câu b: Khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1 kg mùn cưa có 50% xenlulozơ, còn lại là tạp chất trơ

Ta có:

mxenlulozơ= 50/100 = 0,5kg

2

Dựa vào PTHH ta có:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6.

162n kg                    180n kg

0,5 kg                         y kg

\(\Rightarrow y = \frac{0,5 . 180n}{162n} = 0,556 \ (kg)\)

Kết luận

Khối lượng glucozơ tạo thành là 0,556 kg

Đánh giá
Báo sai phạm
Văn Hợi
5 0
1

Câu c: Khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân 1 kg saccarozơ

Dựa vào PTHH ta có:

C12H22O11+ H2O → C6H12O6 + C6H12O6

342 kg                           180 kg

1 kg                               z kg

\(\Rightarrow z = \frac{180}{342} = 0,5263 \ (kg)\)

Kết luận

Khối lượng glucozơ tạo thành là 0,5263 kg

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!