Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Este

BT: 2 3 4 5 6 7

Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và môi trường bazơ khác nhau ở điểm nào?

Minh Nhật
5 0
1

Đặt công thức tổng quát của este là RCOOR'

Trong môi trường axit: RCOOR' + H2O ⇄ RCOOH + R'OH (1).

Trong môi trường bazơ: RCOOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH (2).

2
  • Thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch (2 chiều), tức phản ứng nghịch với phản ứng este hóa → sản phẩm có tạo axit cacboxylic
  • Còn thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng 1 chiều (còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa) → sản phẩm có tạo muối của axit.
3

Nếu các chất tham gia đều cho ở tỉ lệ hợp thức thì sau phản ứng:

(1) có este, axit cacboxylic, ancol, H+ 

(2) có muối của axit cacboxylic, ancol (este và bazơ hết).

Kết luận

Vậy phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở các điểm sau:

  • Phản ứng thuận nghịch và phản ứng 1 chiều
  • Sản phẩm tạo thành sau phản ứng khác nhau
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!