Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Giải bài 5 trang 79 SGK Vật lý 12

Mạch điện xoay chiều gồm có \(\small R = 30 \Omega\) nối tiếp với cuộn cảm thuần:  \(\small L= \frac{0,3}{\Pi }H\). Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch \(\small u = 120 \sqrt{2} cos100 \pi t (V)\). Viết công thức của i.

Minh Cảnh
5 0
1

+ Cảm kháng: 

\({Z_L} = \omega L = 100\pi .\frac{{0,3}}{\pi } = 30{\rm{\Omega }}\)

+ Mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần

=> Tổng trở của mạch: 

\(Z = \sqrt {{R^2} + Z_L^2} = \sqrt {{{30}^2} + {{30}^2}} = 30\sqrt 2 {\rm{\Omega }}\)

+ Cường độ dòng điện cực đại trong mạch: 

\({I_0} = \frac{{{U_0}}}{Z} = \frac{{120\sqrt 2 }}{{30\sqrt 2 }} = 4A\)

2

+ Độ lệch pha của u so với i:

\(\begin{array}{*{20}{l}} {\tan \varphi = \frac{{{Z_L}}}{R} = \frac{{30}}{{30}} = 1}\\ { \Rightarrow \varphi = \frac{\pi }{4}\left( {rad} \right) > 0} \end{array}\)

tức là u nhanh pha hơn i một góc \(\frac{\pi }{4}\)

Ta suy ra: 

\(\begin{array}{*{20}{l}} {{\varphi _u} - {\varphi _i} = \frac{\pi }{4}}\\ { \Rightarrow {\varphi _i} = {\varphi _u} - \frac{\pi }{4} = 0 - \frac{\pi }{4} = - \frac{\pi }{4}\left( {rad} \right)} \end{array}\)

+ Tần số góc \(\omega = 100\pi \left( {rad/s} \right)\)

Kết luận

Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch: 

\(i = 4cos\left( {100\pi t - \frac{\pi }{4}} \right)A\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!