Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Sinh Học
SGK Sinh Học 12

SGK Sinh Học 12

ISBN: 9786040141835

Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng: Vai trò của enzim ADN polimeraza trong quá trình nhân đôi ADN là?

A. tháo xoắn phân tử ADN.

B. bẻ gãy các liên kết hidro giữa hai mạch ADN.

C. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với mỗi mạch khuôn của ADN.

D. cả A, B, C. 

Minh Sang
5 0
1

Quá trình nhân đôi ADN có sự tham gia của nhiều enzim như: enzim polimeraza, helicaza, ligaza, ...

  • ADN polimeraza lắp ráp các nucleotit tự do bổ sung vào với các nucleotit trong mạch khuôn của phân tử ADN theo nguyên tắc bổ sung → mạch mới được tổng hợp.
  • Tháo xoắn phân tử ADN và bẽ gãy liên kết hidro nhờ các enzim tháo xoắn như enzim helicaza.
  • Nối các đoạn mồi lại với nhau nhờ enzim ligaza.
Kết luận

Đáp án đúng: C

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!