Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 28: Tia X

BT: 1 2 3 4 5 6 7

Giải bài 6 trang 146 SGK Vật lý 12

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu- lít- giơ là 10 kV. Tính tốc độ và động năng cực đại của các êlectron, khi đập vào catôt.

Cho biết khối lượng và điện tích của êlectron:

me =  9,1.10-31 kg; -e = -1,6. 10-19 C.

Minh Thi
5 0
1

Từ công thức tính động năng cực đại của các electron: \(W_{d_{max}}=\frac{1}{2}m.v_{max}^{2}=e.U\) 

⇒ \(W_{d_{max}}= e.U= 1,6.10^{-19}.10.10^3= 1,6.10^{-15}J\)

2

Vậy tốc độ cực đại của electron:

\(v_{max}=\sqrt{\frac{2eU}{m}}\) = \(\sqrt{\frac{2.1,6.10^{-19}.10000}{9,1.10^{-31}}}=0,593.10^8 m/s\) 

Kết luận

Vậy:

Tốc độ cực đại của electron: \(v_{max}=0,593.10^8 m/s \)

Động năng cực đại của electron: \(W_{d_{max}}= 1,6.10^{-15}J\)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!