Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 4: Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 21 SGK Vật lý 12

Một con lắc dài 44 cm được treo vào trần của một toa xe lửa. Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chỗ nối nhau của đường ray. Hỏi tàu chạy thẳng đều với vận tốc bằng bao nhiêu thì biên độ dao động của con lắc sẽ lớn nhất? Cho biết chiều dài của mỗi đường ray là 1,25 m. Lấy g = 9,8 m/s2.

A. 10,7 km/h.

B. 34 km/h.

C. 106 km/h.

D. 45 km/h.

Văn Nam
5 0
1

Chu kì dao động riêng của con lắc đơn:  

\(T = 2\pi \sqrt {\frac{l}{g}} = 2\pi \sqrt {\frac{{0,44}}{{9,8}}} = 1,33s.\)

2
  • Con lắc sẽ dao động mạnh nhất xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tức là tần số (chu kì) của lực kích động bằng với tần số (chu kì) dao động riêng của con lắc: \({\rm{\Delta }}t = T\)

  • Như vậy, khoảng thời gian con lắc đi hết một thanh ray bằng với chu kì dao động riêng của con lắc

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}t = T\\ \Leftrightarrow \frac{L}{v} = T\\ \Rightarrow v = \frac{L}{T} = \frac{{12,5}}{{1,33}} = 9,4m/s \approx 34km/h \end{array}\)

3
  • Con lắc sẽ dao động mạnh nhất xảy ra hiện tượng cộng hưởng, tức là tần số (chu kì) của lực kích động bằng với tần số (chu kì) dao động riêng của con lắc: \({\rm{\Delta }}t = T\)

  • Như vậy, khoảng thời gian con lắc đi hết một thanh ray bằng với chu kì dao động riêng của con lắc

\(\begin{array}{l} {\rm{\Delta }}t = T\\ \Leftrightarrow \frac{L}{v} = T\\ \Rightarrow v = \frac{L}{T} = \frac{{12,5}}{{1,33}} = 9,4m/s \approx 34km/h \end{array}\)

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!