Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 5: Glucozơ

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 25 SGK Hóa học 12

Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Tính khối lượng bạc đa sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng bạc nitrat cần dùng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Hoa Huyen
5 0
1

Số mol glucozơ đã dùng là:

\(n_{C_{6}H_{12}O_{6}}= \frac{36}{180} = 0,2 \ (mol)\)

2

Ta có phương trình hóa học của phản ứng:

C5H11O5CH = O + 2AgNO+ 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

3

Dựa vào phương trình ta có:

\({n_{AgN{O_3}}} = {n_{Ag}} = 2.{n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = 0,2.2 = 0,4 mol\)

\(\\ \Rightarrow m_{AgNO_{3}} = 0,4.170 = 68 \ (gam) \\ \\ m_{Ag} = 0,4.108 = 43,2 \ (gam)\)
Kết luận

Vậy:

  • Khối lượng bạc sinh ra bám vào mặt kính là 43,2 gam
  • Khối lượng bạc nitrat cần dùng là 68 gam.
Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!