Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 34 SGK Hóa học 12

Để tráng bạc một số ruột phích, người ta phải thủy phân 100 gam saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra, tính khối lượng AgNO3 cần dùng và khối lượng Ag tạo ra. Giả thiết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Nguyen Nhung
5 0
1

Ta có:

\(n_{C_{12}H_{22}O_{11}}= \frac{100}{342}\)  mol

Đặt số mol C12H22O11 là x (mol)

2

Tính theo PTHH:

C12H22O11 + H2O → C6H10O6 + C6H10O6 

x                                   x                     x (mol)

C5H11O5CH=O + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C5H11O5COONH4 + 2Ag ↓ + 2NH4NO3.

2x                             4x                                                                     4x (mol)

3

Ta có:

\(\\ m_{AgNO_{3}} = \frac{4.100}{342}.170 = 198,83 \ (gam) \\ \\ m_{Ag} = \frac{4.100}{342}.108 = 126,31 \ (gam)\)

Kết luận

Khối lượng AgNO3 cần dùng là 198,83 gam

Khối lượng Ag tạo ra 126,31 gam

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!