Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 9: Amin

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 44 SGK Hóa học 12

a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin?

b) Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng?

Giả thiết rằng hiệu suất phản ứng của cả hai trường hợp trên là 100%

Thanh Thảo
5 0
1

Câu a: Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3 g/ml) cần dùng để điều chế 4,4 gam tribromanilin

ntribromanilin= 4,4/330 = 1/75 (mol)

Ta có phương trình hóa học:

C6H5NH+ 3Br2  C6H2Br3NH2↓ + 3HBr (1)

                   3 mol        1 mol

                   x mol         1/75 mol

→ x = 3.1/75 = 0,04 (mol)

2

Dựa vào PTHH ta tính được:

\(\begin{array}{l} {m_{B{r_2}}} = 0,04.160 = 6.4g\\ {m_{ddB{r_2}}} = \frac{{6,4.100}}{3} = \frac{{640}}{3}g\\ {V_{dd\;B{r_2}}} = \frac{{{m_{ddB{r_2}}}}}{D} = \frac{{640}}{{3.1,3}} = 164,1\;(ml) \end{array}\)

Kết luận

Vậy thể tích nước brom cần dùng là 164,1 ml.

Đánh giá
Báo sai phạm
Đức Anh
5 0
1

Câu b: Khối lượng anilin có trong dung dịch A

Ta có PTHH:

C6H5NH+ 3 Br2  C6H2Br3NH2↓ + 3 HBr (2)

93 gam                         330 gam

y gam                           6,6 gam

2

Dựa vào PTHH ta tính được:

⇒ y = (93.6,6)/330 = 1,86 

y = manilin = (93.6,6)/330 = 1,86 (gam).

Kết luận

Khối lượng anilin có trong dung dịch A là 1,86g

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!