Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 10: Amino axit

BT: 1 2 3 4 5 6

Giải bài 6 trang 48 SGK Hóa học 12

Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2 (đo ở đktc). Xác định công thức, viết công thức cấu tạo của A và B.

Bích Loan
5 0
1

Theo bài ra ta có:

MA = 44,5 . 2 = 89 (g/mol)

\(\begin{array}{l} {n_{C{O_2}}} = \frac{{13,2}}{{44}} = 0,3(mol)\\ {n_{{H_2}O}} = \frac{{6,3}}{{18}} = 0,35(mol)\\ {n_{{N_2}}} = \frac{{1,12}}{{22,4}} = 0,05(mol) \end{array}\)

2

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố C, H, N ta có:

\(\begin{array}{l} {n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,3(mol)\\ {n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 2.0,35 = 0,7(mol)\\ {n_N} = 2{n_{{N_2}}} = 2.0,05 = 0,1(mol) \end{array}\)

3

Ta lại có:

mO = meste - mC - mH - mN = 8,9 - 0,3.12 - 0,7.1 - 0,1.14 = 3,2 gam

Suy ra nO = 3,2 : 16 = 0,2 mol

4

Gọi CTPT của A là CxHyOzNt

Ta có tỉ lệ:

C : H : O : N = x : y : z : t = 0,3 : 0,7 : 0,1 : 0,1 = 3 : 7 : 2 : 1

⇒ CTĐGN của A là (C3H7O2N)n

5

Mà  MA = 89 g/mol ⇒ n = 1

Vậy CTPT của A là C3H7O2N

Vì A là este của ancol metylic nên CTCT của A là

H2N-CH2-COO-CH3 (A) và H2N-CH2-COOH  (B)

Kết luận

Vậy A là C3H7O2N và có 2 công thức cấu tạo như sau: H2N-CH2-COO-CH3 (A) và H2N-CH2-COOH  (B)

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!