Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Este

BT: 2 3 4 5 6 7

Giải bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12

Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí CO2 (dktc) và 5,4g nước.

a) Xác định công thức phân tử của X?

b) Đun 7,4g X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,2g ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu tạo của X và tính khối lượng của Z?

Trí Nhật
5 0
1

Câu a: Xác định công thức phân tử của X

Gọi công thức phân tử của este X là CxHyOz

Khi đốt cháy X sẽ xảy ra phản ứng sau:

\[({C_x}{H_y}{O_z} + (x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2}){O_2} \to xC{O_2} + \frac{y}{2}{H_2}O)\]

Số mol CO2 và H2O đề bài cho lần lượt là:

\(n_{CO_{2}}= \frac{6,72}{22,4} =0,3 \ (mol)\)

\(n_{H_{2}O}= \frac{5,4}{18} =0,3 \ (mol)\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố ta có:

mO = 7,4 - 0,3.12 - 0,3.2 = 3,2g

→ Số mol O trong X là nO = 3,2 : 16 = 0,2 (mol)

Ta có tỉ lệ mol nguyên tố:

nC : nH : nO = x : y : z = 3 : 6 : 2

Vì X là este đơn chức nên công thức phân tử của X là C3H6O2

2

Câu b: Công thức cấu tạo của X và khối lượng của Z

Ta có phương trình tổng quát:

RCOOR' + NaOH → RCOONa + R'OH

Theo câu a ta có MX = 74 g/mol → Số mol este X là nX = 7,4 : 74 = 0,1 mol

Theo phương trình hóa học: nX = nY = 0,1 mol.

Sau phản ứng thu được 3,2g ancol Y → MY = 3,2 : 0,1 = 32 g/mol ⇒ CTCT của Y: CH3OH

→ Vậy CTCT của X: CH3COOCH3

Dựa vào CTCT của X ta có PTHH cụ thể như sau:

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH.

Dựa vào PTHH ta thấy:

nCH3COOH = nCH3OH = nCH3COONa = 0,1 mol

⇒ mCH3COONa = 0,1.82 = 8,2g

→ Vậy khối lượng của Z là 8,2 gam.

Kết luận

Vậy ta có kết quả sau:

a) X có công thức phân tử là C3H6O2

b) CTCT của X là CH3COOCH3

Khối lượng của Z là 8,2g.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!