Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 7 trang 187 SGK Vật lý 12

Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

\(_{6}^{3}\textrm{Li}\)  + ? →  \(_{4}^{7}\textrm{Be}\) + \(_{0}^{1}\textrm{n}\)

\(_{5}^{10}\textrm{B}\) + ? →  \({}_3^7Li\)  +  \({}_2^4He\)

\({}_{17}^{35}Cl\) + ? → \({}_{16}^{32}S\) + \({}_{2}^{4}He\)

 

Trang Phan
5 0

Xét phản ứng:

\(_{6}^{3}\textrm{Li}\)  + \({}_Z^AX\) →  \(_{4}^{7}\textrm{Be}\) + \(_{0}^{1}\textrm{n}\)

  • Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 3 + Z = 4 + 0 → Z = 1
  • Áp dụng định luật bảo toàn số nuclon: 6 + A = 7 + 1 → A = 2

⇒ \({}_Z^AX\) = \({}_1^2H\)

Vậy, ta có phản ứng hoàn thành là: 

\(_{6}^{3}\textrm{Li}\)  + \({}_1^2H\) →  \(_{4}^{7}\textrm{Be}\) + \(_{0}^{1}\textrm{n}\)

Trang Phan
5 0

Xét phản ứng:

\(_{5}^{10}\textrm{B}\) + \({}_Z^AX\) →  \({}_3^7Li\)  +  \({}_2^4He\)

  • Áp dụng định luật bảo toàn điện tích: 5 + Z = 3 + 2 → Z = 0
  • Áp dụng định luật bảo toàn số nuclon: 10 + A = 7 + 4 → A = 1

⇒ \({}_Z^AX\) = \({}_0^1n\)

Vậy, ta có phản ứng hoàn thành là:

\(_{5}^{10}\textrm{B}\) + \({}_0^1n\) →  \({}_3^7Li\)  +  \({}_2^4He\)

Hien Bui
5 0

Xét phản ứng:

\({}_{17}^{35}Cl\) + \({}_Z^AX\) → \({}_{16}^{32}S\) + \({}_{2}^{4}He\)

  • Theo định luật bảo toàn điện tích: 17 + Z = 16 + 2 → Z = 1
  • Theo định luật bảo toàn số nuclon: 35 + A = 32 + 4 → A = 1

⇒ \({}_Z^AX\) = \({}_1^1H\)

Vậy, ta có phản ứng hoàn thành là:

\({}_{17}^{35}Cl\) + \({}_1^1H\) → \({}_{16}^{32}S\) + \({}_{2}^{4}He\)

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!