Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Hóa Học
SGK Hóa Học 12

SGK Hóa Học 12

ISBN: 893994016421

Tác giả: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi, Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8

Giải bài 8 trang 18 SGK Hóa học 12

Cho 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hiđroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng

A. 22%

B. 42,3%

C. 57,7%

D. 88%

Le Khanh
5 0
1

Gọi số mol của CH3COOHCH3COOC2H5 lần lượt là x, y

CH3COOH + NaOH → CH3COONa

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH.

\(\\ n_{NaOH} = \frac{150.4}{100.40} = 0,15 \ (mol)\)

2

Ta có hệ phương trình:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x + y = 0,15\;\;\;\;\;\;}\\
{60x + 88y = 10,4}
\end{array}} \right.\)

3

Giải hệ phương trình ta có x = 0,1; y = 0,05.

Khối lượng etyl axetat :

mCH3COOC2H5 = 88 . 0,05 = 4,4(g)

\(\% {m_{etyl\;axetat}} = \frac{{0,05.88}}{{10,4}} = 42,3\;\% \)

Kết luận

Đáp án đúng là B

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!