Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Giải bài 8 trang 187 SGK Vật lý 12

Phản ứng:

\({}_3^6Li\) + \({}_1^2H\) → 2(\({}_2^4He\)) tỏa năng lượng 22,4 MeV. Tính khối lượng nguyên tử của \({}_3^6Li\). (Khối lượng nguyên tử của \({}_1^2H\) và \({}_2^4He\) lần lượt là 2,01400u và 4,00150u).

 

Hong phong
5 0
1

Năng lượng trong phản ứng hạt nhân: 

\({\rm{W}} = {\rm{[}}{{\rm{m}}_{truoc}} - {m_{sau}}{\rm{]}}{c^2}\) = \((m_{Li}+m_H-2m_{He}).c^2\) =  22,4 MeV

⇔ \((m_{Li}+m_H-2m_{He}).c^2\) = 22,4 MeV = \(\frac{{22,4}}{{931,5}}u.{c^2}\) = 0,0024\(u.c^2\)

⇒ \(m_{Li}+m_H-2m_{He}\) = 0,024u 

⇔ \(m_{Li}=2m_{He}-m_H+0,024u\)

⇔ \(m_{Li}\) = 2.4,0015u - 2,014u + 0,024u = 6,013u.

2

Khối lượng nguyên tử \({}_3^6Li\):

\({m_{ntLi}} = {m_{Li}} + Z.{m_e}\) = 6,013u + 3. 0,00055u = 6,01465u.

Kết luận

Vậy, khối lượng nguyên tử \({}_3^6Li\) là 6,01465u.

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!